Zapamiętaj auto
Wybierz swój samochód

Sklepu internetowego Piotr Stagraczyński AutoUpgrade, 

ul. Marwin 1, 32-410 Dobczyce

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych 

Sklep internetowy Piotr Stagraczyński AutoUpgrade, ul. Marwin 1, 32-410 Dobczyce, NIP 6811830419,  Regon 121112113 jest administratorem Pana(i) danych osobowych. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pan(i) skontaktować bezpośrednio z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@autoupgrade.pl, bądź tel.: 729 118 815 (w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od godziny 9:00 do godziny 13:00); lub pisemnie na adres wskazany w pkt I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pana(i) danych. 

Administrator będzie przetwarzał Pana(i) dane w celu: 

1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów lub wykonywania usług, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO, 

2. profilowania informacji uzyskanych od Pana(i) w trakcie współpracy, w celu dostosowania oferty do Pana(i) potrzeb – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, 

3. wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, 

4. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO. 

IV.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

1. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia i wykonywania. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. 

2. W każdej chwili przysługuje Panu(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana(i) danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzania Pana(i) danych, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani(a) danych istnieją dla nich ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana(i) interesów, praw i wolności lub Pana(i) dane okażą się niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

V. Okres przechowywania danych 

1. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

2. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pan(i) sprzeciw wobec przetwarzania Pana(i) danych w tych celach. 

VI. Odbiorcy danych 

1. Pana(i) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym partnerom, firmom prawniczym, przewozowym, firmom zajmującym się obsługą księgową itp., przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

2. Pana(i) dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), jednak tylko gdy podmiot przetwarzający spełni warunki określone w rozdziale V RODO, w tym warunki dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej. 

VII.  Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu(i): 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej:  autoupgrade.pl.

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z treścią niniejszej klauzuli

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub zresetuj hasło