Zapamiętaj auto
Wybierz swój samochód

I. Definicje

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient (bądź Zamawiający)   – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Sprzedawca - Piotr Stagraczyński AutoUpgrade, ul. Marwin 1, 32-410 Dobczyce, NIP 6811830419,  Regon 121112113 , wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Piotr Stagraczyński AutoUpgrade, ul. Marwin 1, 32-410 Dobczyce, NIP 6811830419,  Regon 121112113.

6. Sklep internetowy (Sklep) – sewrwis internetowy dostępny pod adresem autoupgrade.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów oraz umowa o dzieło w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Piotr Stagraczyński AutoUpgrade, ul. Marwin 1, 32-410 Dobczyce, NIP 6811830419,  Regon 121112113  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o dzieło, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

12. Umowa o dzieło - umowa o dzieło w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca wykonania i przekazania przez Przyjmującego zamówienie na rzecz Zamawiającego Produktów za zapłatą określonej Ceny. Umowa może zawierać nadto opłaty dodatkowe, tj. koszty wysyłki. Warunki umowy określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana jest ona pomiędzy Zamawiającym a Przyjmującym zamówienie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa o dzieło określa w szczególności Produkt i jego cechy główne, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Przyjmujący zamówienie może zawrzeć Umowę o dzieło z Klientem nie będącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

13. Dzieło – wykonanie bądź przetworzenie określonej rzeczy, dostosowanej przede wszystkim do indywidualnych potrzeb i upodobań zamawiającego w ramach zawartej Umowy o dzieło.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem autoupgrade.pl .

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy Piotr Stagraczyński AutoUpgrade, ul. Marwin 1, 32-410 Dobczyce, działający pod adresem autoupgrade.pl, prowadzony jest przez P. Stagraczyński  j.w.,  NIP 6811830419,  Regon 121112113 .

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży / umów o dzieło z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies, dostęp do poczty elektronicznej.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Piotr Stagraczyński AutoUpgrade zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu autoupgrade.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Piotr Stagraczyński AutoUpgrade może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Piotr Stagraczyński AutoUpgrade za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Piotr Stagraczyński AutoUpgrade.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Piotr Stagraczyński AutoUpgrade.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Piotr Stagraczyński AutoUpgrade;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży/ Umowy o dzieło

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową autoupgrade.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Za pośrednictwem ww. strony internetowej Klient (Zamawiający) może także zlecić wykonanie określonego dzieła, wchodzącego w skład usług oferowanych przez Wykonawcę.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka bądź poprzez przesłanie stosownego zlecenia na wykonanie danego dzieła.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem usług oferowanych w ramach zawieranej Umowy o dzieło. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Piotr Stagraczyński AutoUpgrade Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży/ Umowa o dzieło zawierana jest w języku polskim o tr eści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu autoupgrade.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów/ Umowy o dzieło następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej (po kontakcie ze sprzedawcą)

- Firmy kurierskiej

- Paczkomatów

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Piotr Stagraczyński AutoUpgrade ul. Marwin 1, 32-410 Dobczyce od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 17.00 oraz w soboty od godziny 09:00 do godziny 13:00, z wyjątkiem świąt państwowych. Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić gotówką i kartą płatniczą.

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3.Koszty wysyłki są uwzględnione zarówno od sposobu realizacji dostawy zamówionych Towarów jak i od ich gabarytów czyli wymiarów i wagi.

4. Przykładowe koszty dostawy zamówionych Towarów dla paczki o maksymalnych wymiarach 410 x 380 x 640 oraz maksymalnej wadze 25kg (koszt przesyłki Towarów przekraczających powyższe parametry będzie ustalany indywidualnie). W przypadku wysyłki za pobraniem do każdej ceny przesyłki należy doliczyć 5zł.

5. Termin realizacji dostawy ustalany jest indywidualnie.

6. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

 

VI. Ceny i metody płatności

1.Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

Ceny dotyczące świadczonych usług w ramach zawieranej Umowy o dzieło podawane są w polskich złotych i stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć podatek w wysokości 23%.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny na kilka dostępnych sposobów:

 • szybkie przelewy online (tak zwane Pay-By-Link)
 • płatność kartą,
 • płatność BLIKiem,
 • Płatność „Kup teraz, zapłać później” TWISTO

Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar:

 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 • płatność za pobraniem,
 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o następującym numerze: 
                    76 1050 1445 1000 0090 6001 7994,
 • płatność w formie przedpłaty na powyższy rachunek bankowy,
 • płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności ING imoje,

3.  Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy, a także dostępnych płatności zamieszczone są na stronie sklepu internetowego w zakładce Koszty wysyłki i sposoby dostawy towaru

4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które są dołączane do zamówionego towaru.

5. W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty za zamówiony towar w formie przedpłaty, jest On zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni.

6. Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności (płatności elektroniczne) lub też płatność kartą płatniczą, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia umowy sprzedaży).

7. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

8. Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Kuriera, zobowiązany jest On do dokonania jej bezpośrednio przy odbiorze osobistym towaru.

9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty bezpośrednio na miejscu przy odbiorze zamówionego towaru.

10. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

11.  Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub poza obszarem Unii Europejskiej, na adres uzgodniony ze Sprzedawcą.

12.  Koszt wysyłki za granicę jest zależny od wagi paczki/ rozmiarów paczki/ ilości/ sposobu zapakowania. W celu skorzystania z wysyłki za granicę należy dodać towar do koszyka oraz ustalić kraj dostawy bezpośrednio ze Sprzedawcą jeszcze przed złożeniem zamówienia, kontaktując się telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail.

13.  Klient jest na bieżąco informowany o wysokości kosztów dostawy, które są widoczne w formularzu zamówienia.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Umowa sprzedaży

 • Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością(zwany dalej Klientem), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej  bez podania przyczyny.
 • Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazanej przez Niego innej osoby niż Przewoźnik zamówionego towaru.
 • Jeżeli przedmiot umowy obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin na odstąpienie wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia ostatniej z zamówionej rzeczy, partii lub części.
 • W przypadku umowy, której przedmiotem jest regularne dostarczanie towarów przez czas oznaczony (prenumerata), termin liczony jest od momentu objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 regulaminu.
 • W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 • W celu skorzystania z powyższego uprawnienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę we wskazanym wyżej terminie 14 dni kalendarzowych. W tym celu wystarczy, aby Klient przesłał stosowane oświadczenie na adres mailowy Sprzedawcy lub listownie na adres z § 3.
 • W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Klient może, ale nie musi skorzystać z udostępnionego formularza.
 • Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zamówienia.
 •   Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 • Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął Jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu zamówionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
 • Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • W przypadku, gdy zwracany towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany w zwykłym trybie pocztą, Sprzedawca informuje wówczas Klienta będącego Konsumentem o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej sklepu.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru.
 • Towar zwracany nie może nosić śladów montażu ani użytkowania. W przypadku stwierdzenia takich śladów zwrot pieniędzy za zakupiony towar nie będzie możliwy.
 • Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do Niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Umowa o dzieło

 • Dopóki dzieło nie zostało ukończone, Zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie. W takim wypadku Zamawiający może odliczyć to, co Przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.
 • Prawo do odstąpienia na podstawie art. 644 k.c., przysługuje Zamawiającemu w każdym czasie - aż do momentu ukończenia dzieła. Może to zrobić składając jednostronne oświadczenie woli. Za nieukończone dzieło należy traktować dzieło, które nie nadaje się do wydania i odbioru. W konsekwencji uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy wygasa w chwili, gdy Przyjmujący zamówienie zaoferuje mu odbiór ukończonego dzieła.
 • W przypadku odstąpienia od umowy o dzieło na podstawie art. 644 k.c., Zamawiający jest jednocześnie zobligowany do zapłaty  wynagrodzenia  określonego w tej umowie. Obowiązek ten odróżnia jednak odstąpienie na podstawie art. 644 k.c. od klasycznego odstąpienia, gdyż jest szczególnego rodzaju konstrukcją prawną, która zakłada konieczność zapłaty „umówionego wynagrodzenia" za nieukończone dzieło jako świadczenia należnego.
 • W sytuacji odstąpienia od umowy od wskazanego w umowie wynagrodzenia Zamawiający może jednak odliczyć to, co Przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła. Oszczędnością może być w tym wypadku na przykład wartość majątkowa materiałów, jakie Przyjmujący zamówienie musiałby zużyć do wykonania dzieła, a co w wyniku zaniechania wykonywania dzieła może wykorzystać zarobkowo w inny sposób.
 • Uwzględniając fakt, iż wykonywane przez Przyjmującego rzeczy ruchome mają charakter spersonalizowany, prawo do odstąpienia od umowy o dzieło może nastąpić tylko w wypadkach prawem przewidzianych, w innych sytuacjach Wykonawca dochodzić będzie pełnej sumy oznaczonej w umowie, zgodnie z postanowieniami powyższych ustępów.  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1.Reklamacja Klienta w czasie objętym gwarancją

 •   Większość Towarów dostępnych w Sklepie objętych jest gwarancją producenta. Warunki gwarancji i termin jej obowiązywania wskazane są w dokumentach gwarancyjnych.
 • Zgłoszenie reklamacji Towaru w czasie objętym gwarancją możliwe jest na adres wskazany w dokumentach gwarancyjnych lub za pośrednictwem Sprzedawcy na adres pomiędzy Piotr Stagraczyński AutoUpgrade, ul. Marwin 1, 32-410 Dobczyce.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumentów za wady Towarów (rękojmia)

 •   Sprzedawca (Sklep) ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi.
 • Sklep (Sprzedawca) wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.
 • Reklamacja Towaru w czasie objętym rękojmią możliwa jest w dowolnej formie.


3. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o realizacji uprawnień reklamacyjnych.

Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany Towaru na nowy; naprawy Towaru; obniżenia ceny Towaru; odstąpienia od umowy – o ile wada ma charakter istotny.

Wybór żądania zależy do Konsumenta.   

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Towaru. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych


4. Reklamacja przy umowie o dzieło.

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Przyjmującego zamówienie względem Zamawiającego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny. Odpowiedzialność wykonawcy jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego. Wynika to z art. 638 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 • Przyjmujący zamówienie obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Produkt bez wad.
 • Reklamacja może zostać złożona przez Zamawiającego w dowolnej formie.
 • Przedsiębiorca odpowiada za te wady dzieła, które zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od wydania mu dzieła. Jeśli wada ujawni się po tym czasie, to reklamacja dzieła nie będzie już możliwa.
 • Od momentu stwierdzenia wady, Zamawiający ma rok na to, żeby złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu wynagrodzenia. Z upływem roku od stwierdzenia wady przedawnia się roszczenie o usunięcie wady lub wymianę dzieła na wolne od wad. Bieg przedawnienia nie może się jednak skończyć wcześniej, niż przed upływem dwóch lat od wydania dzieła.
 • Jeżeli zamawiający będący konsumentem: zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, określając kwotę, o którą wynagrodzenie ma być obniżone, a Wykonawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie czternastu dni, to uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 • Od Wykonawcy wadliwego dzieła można żądać tego samego, co od sprzedawcy wadliwego towaru. Zastosowanie mają bowiem te same przepisy. W razie wystąpienia wad dzieła, Zamawiający może: odstąpić od umowy i domagać się zwrotu pieniędzy; złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia; żądać usunięcia wady; żądać wymiany dzieła na wolne od wad.

* Wyłączenia odpowiedzialności:

 • Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonującemu materiału, który ma zostać poddany obróbce. Przy czym niedostosowanie powierzonego materiału do norm międzynarodowych, oraz do wytycznych dotyczących obróbki będzie skutkowało automatycznym zwolnieniem Wykonującego od odpowiedzialności związanej z produktem, którego kruchość nie została ówcześnie zbadana.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dostarczony materiał nie spełnia parametrów technicznych i konstrukcyjnych pod kątem poddania go obróbce technicznej. Dodatkowo podmiot przeprowadzający obróbkę nie ponosi odpowiedzialności za obróbkę wszelkich materiałów powszechnie uznawane za kruche takich jak np.: gres, ceramika, kamień, spieki, granit, marmur i inne, ze względu na dynamikę i specyfikę procesu obróbki.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie oraz magazynowanie dostarczonych elementów przez Zamawiającego lub inny podmiot działający na jego zlecenie. Dostarczony materiał musi być przechowywany w odpowiednich warunkach z wykluczeniem narażenia na działania zewnętrzne.
 • Produkty i towary, które są wytwarzane przez firmę Piotr Stagraczyński AutoUpgrade, a znajdują zastosowanie do zmian konstrukcyjnych pojazdów samochodowych (jak i innych pojazdów poruszających się po drogach publicznych), sprzedawane zarówno w sklepie stacjonarnym jak i w sklepie internetowym autoupgrade.pl nie posiadają żadnej homologacji - ani producenckiej, ani fabrycznej i możliwe jest stosowanie ich tylko i wyłącznie poza drogami publicznymi i na zamkniętych obiektach. Montaż odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność klienta lub konsumenta.
 • Wykonawca wykonuje usługi zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, posiada aktualne wymagalne atesty jakościowe na materiały wykorzystywane do realizacji dzieła, które są oznaczone zgodnie z obowiązującymi dla nich przepisami.
 • Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość produktu końcowego, a nie produktu otrzymanego do cięcia.
 • Wykonawca odpowiada wyłącznie za wady, które uwidoczniły się w warunkach normalnego używania dostarczonych elementów oraz przy ich właściwym wykorzystaniu i eksploatacji.
 • Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wytworzonych elementów nie będą miały zastosowania przepisy art. 560, art. 561, art. 562 oraz art. 566 Kodeksu Cywilnego.

IX. Licencja

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedającego i Wykonawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Wykonawcy i Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Wykonawca i Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Zamawiający (Klient) jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Zamawiających (Klientów) w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

2.Zamawiający (Klient), umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub udziela niniejszym Wykonawcy/ Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o dzieło lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Zamawiający (Klient) nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2. Zamawiający (Klient) zobowiązuje się uzyskać dla Wykonawcy / Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

X.   Dane osobowe

1.Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Wykonawcę/Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia wybranej umowy.

3.Wykonawca/Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4.Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Wykonawcy/Sprzedawcy.

5.Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Wykonawcę/SWprzedawcę produktach i świadczonych usługach.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

IX. Postanowienia Końcowe

1. Regulamin obowiązuje 01.10.2020r

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub zresetuj hasło